,

  :

-  (  , - ), , ,   ,   , , ( , ..), , ,  , , 3,0 8.2 8     (, ), , -, , 29 2012  150   , ̳   ;

- ,   (  , - ), , ,         , , - , (  , : , 㳳; .),   , ,   , ,   ),  , ;

- (  , , , , , , ),     , , , , , .., ̳   ;

  ,    . 12   (, ), , , 29 2012  150 .


 

  ,

 
(
, ), ,

,

,  

.

      

(:

- 0,5  3;

- ( ,   , , );

- ;

- )

1

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,

 2

 

   ., .,

- . . ,.32

, , , .                 

65,4

  ,

()

3,0                                                          ( ̳                                      31.08.2012 56,                                                                03.09.2012   570)

2

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,

 2

 

   ., -, .,                

.  , .1

, , .

62,9

  , ( , , .)

 

3,0                                                      ( ̳                                      06.05.2014  30,                                                                                       07.05.2014  322)

3

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  1 ,   :

;

 

,

.,

-, . ,

, , *, .   2,9 .., 2,0 .. . 12,2 .., 2,4 .., 16,8 .. . .

46,3

 

 

 

33,9

(16,8; 12,2; 2,9; 2,0)

12,4

(6,5; 2,4; 3,5)

, ( )

 

 

 

 

3,0

4

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  2 ,

 

.,

-,
,
. , 1

, , , . 37,9..  40,4 .. .

.

99,5

(21,2; 37,9; 40,4)

 

,  ,  , ( )

 

 

 

3,0

5

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  3 ,

.,

-,
,
16

, *, , .

.

12,6

,  , ( )

3,0

6

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  3 ,

., -,

,

. , 1

, *, , .

60,0

 

,  , ( )

3,0

7

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  2 ,

., -,
,
.
, 1

, , *, . 17,0 .., 37,3 .. . 11.06.2018. .

76,2

(37,3; 25,2; 13,7)

,  ,  , ( )

3,0

8

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  2 ,

 ., ,
,
. , 30

, , , .   01.10.2018.              .

10,9

 

,  , ( )

3,0

9

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  2 ,

 ., ,
,
. , 30

, , , .   01.01.2019.              .

19,9

 

,  , ( )

3,0

10

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  1 ,

  :

;

 

 

 

 

;

.,

-,
, .  , 1

, , *, . 4,4 .. , .   15.10.2018.   .  

26,5

 

 

 

 

 

 

22,1

(12,8; 9,3)

4,4

 

, (  )

3,0

11

            

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  1 ,   :

;

 

 

,

., -,
. ,
, . 8, .1

 

, , , .   4,8 .. 14,8 .. . 4,8 .., 52,4 .., 14,8 .. .   15.10.2018. .

79,0

 

 

 

 

64,2

(4,8; 7,0; 52,4)

14,8

,   ,   , ( )

3,0

12

            

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

,   ,  
1
,

 

.,

-,
. -,

, .24

 

, , . 12,6.., 18,3 .., 8,4 .. . 9,8 .., 1,3 .., 18,3 .., 12,6 .. .   15.10.2018.

58,0

(8,4; 9,8; 18,3; 12,6; 3,6; 3,2; 0,8; 1,3)

, ( )

3,0

13

            

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  2 ,

., -,
. ,
, . 1,

 

, , , . .   01.11.2018.

46,6

, , ( )

1,5

14

            

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  3 ,   :

;

 

 

,

., -,
,
, 11

, , , . 17,3 .., 95,7 .. .   01.11.2018.

.

169,5

 

 

 

167,0

(9,5; 5,3; 17,3; 10,9; 11,2; 10,0; 7,1; 95,7)

2,5

 

, ( )

3,0

15

            

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  2 ,

.,

-,
,
, 16,

 

, , .   46,7 .. .   01.11.2018.

..

48,3
(46,7;

0,4; 0,4; 0,4; 0,4)

, , ( )

3,0

16

            

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  1 ,

.,

-,
,
, 6

, , , . 18,8 .., 5,7 .. . 17.12.2018.

28,0

(3,5; 18,8; 5,7)

, , ( )

3,0

17

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  3 ,   :
; ,

.,

-,

. ,
, 58

, , *.   6,7 .. . 2,4 .. .   01.01.2019. .

9,1

 

 

 

6,7

2,4

, ( )

3,0

18

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  2 ,   :

;

 

 

 

,

 

.,

-,
,
, 16

, , *, . 3,5 .., 5,1 .., 0,8 ..  . 12,2 .., 6,5 .., 5,1 .. .   01.12.2018.

92,14

 

 

 

67,8

(19,9; 0,4; 12,2; 19,4; 5,1; 6,5; 3,5; 0,8)

24,34

(22,44; 1,9)

 

, ( )

3,0

19

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  1 ,

.,
, ,

. 16, . 1

, *, , ,  .   01.01.2019. .

28,9

, , ( )

**

3,0

20

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  2 ,

 

 

 

 

.,

-,

,
.
, 6

, *, , .   01.01.2019. .

 

28,7

(12,3; 16,4)

, ( )

3,0

21

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

,   ,  
1
,

 

 

 

.,

-,

,

., 45

 

, *, , .   23,3 .. ,

  01.01.2019. .

 

28,2

(4,9; 23,3)

, ( )

3,0

22

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  2 ,

 

 .,

,
. ,
. , 30

, , .

  11,3 . . ,

.

.   01.02.2019.              .

18,8

(11,3; 7,5)

, ( )

3,0

23

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, -,  2 ,

 

 

.,

-,

. ,

. , 75

, *, , .   01.01.2019. .

18,3

, , ( )

3,0

24

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  2 ,

 

.,

-,

. ,

 .ϳ, . 5

, *, , ., *, , .

14,5 . . .

  15.01.2019. .

29,3

(14,8; 14,5)

, ( )

3,0

25

201003278, .,

- , 32

8(0162) 57 42 87

, ,  3 ,

.,

-,
,
, 16,

 

, , , .   01.01.2019.

..

18,2

, , ( )

3,0**  

*     , ,   ( 2, 1)     -.

: 8(0162) 57 42 87
:
/: 8(0162) 54 14 54